Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Verejná zbierka

Verejná zbierka pre rok 2014 je povolená MV SR pod číslom SVS-OVS3-2013/032704 zo dňa 3.12.2013 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 

Verejná zbierka bude vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte číslo: 2197258257/0200, vedenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané: 

a) volaním a zasielaním SMS správ na krátke číslo 840 v sieti Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a. s., O2 Slovakia, s.r.o.; každá správa a volanie na krátke číslo bude zo strany účastníka považovaná za súhlas na výber príspevku 1€ u prepaid, resp. 3,32 € u postpaid klientov mobilných operátorov na účel zbierky raz mesačne v každom zúčtovacom období, alebo môže účastník Slovak Telekom, a.s. svoje klubové body dobrovoľne zmeniť na príspevok pre verejnú zbierku; získané finančné prostriedky prevedú mobilní operátori na účet verejnej zbierky raz mesačne, 

b) používaním debetných platobných kariet DOBRÝ ANJEL klientov skupiny VÚB, a.s.; získaná suma bude predstavovať príspevok 1% z obratu každej uskutočnenej transakcie na účet verejnej zbierky a prostriedky budú prevedené na účet verejnej zbierky raz mesačne; 

c) klienti predajných internetových portálov budú mať možnosť rozhodnúť sa pri svojej objednávke prispieť na účel verejnej zbierky ľubovoľnou sumou; získané finančné prostriedky prevedie prevádzkovateľ portálu v plnej vyzbieranej výške na účet verejnej zbierky raz mesačne; 

Verejná zbierka sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky od 1.1.2014 do 31.12.2014. 
Verejná zbierka bola ukončená 31.7.2014
Vyúčtovanie verejnej zbierky za rok 2014 

Verejná zbierka pre rok 2013 je povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2012/028191 zo dňa 26.11.2012 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 

Vyúčtovanie verejnej zbierky za rok 2013 

Verejná zbierka pre rok 2012 je povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2011/028032 zo dňa 9.11.2011 na účet Systému DOBRÝ ANJEL 219 725 8257/0200 

Vyúčtovanie verejnej zbierky za rok 2012