Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Pravidlá poskytovania finančnej pomoci

1. DEFINÍCIE POUŽÍVANÝCH POJMOV
SYSTÉM DOBRÝ ANJEL – charitatívny humanitárny Systém občianskej finančnej pomoci, ktorý vyhľadáva po celom Slovensku dobrovoľných darcov, ktorí sú ochotní pravidelne mesačne prispievať peniazmi rodinám s deťmi, kde mama, otec alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu ako napríklad detskú mozgovú obrnu stredného a ťažkého stupňa, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej tiesne. Od 1.6.2016 Systém registruje naviac aj pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami vyžadujúcimi nepretržitú opateru jedného z rodičov. DOBRÝ ANJEL je nezisková organizácia so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO 37 887 319, registračné číslo: OVVS – 165/2006 – NO, ktorá sa riadi Zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových Organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení.
DARCA, DOBRÝ ANJEL (ďalej len „Darca“) – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla pomáhať chorým ľuďom a ich rodinám formou peňažného daru v zmysle par. 628 Občianskeho zákonníka. 

PRÍJEMCA FINANČNEJ POMOCI – človek alebo jeho zákonný zástupca, chorý na onkologické ochorenie alebo iné zákerné ochorenie, zaregistrovaný v Systéme. Darcovia mu prostredníctvom Systému DOBRÝ ANJEL posielajú pravidelné mesačné finančné príspevky a on tento dar s vďakou prijíma. 

SPOLUPRACUJÚCI LEKÁR – onkologický lekár alebo pediater, ktorý pomáha vyberať Príjemcov. 

OSOBNÝ ÚČET DOBRÉHO ANJELA (ďalej len „Osobný účet“) – účet na webovej stránke www.dobryanjel.sk, ktorý je zriadený každému Darcovi, aby si mohol kontrolovať, kedy sú jeho finančné príspevky pripisované do Systému DOBRÝ ANJEL a kedy a komu sú následne zasielané. 

ANJELSKÉ OSOBNÉ ČÍSLO – Jedinečné identifikačné číslo Darcu, ktoré mu spolu s heslom umožňuje prístup na jeho Osobný účet. Pri zasielaní príspevkov prevodným príkazom zároveň slúži ako variabilný symbol, pomocou ktorého sa priraďujú príspevky na Osobný účet. 

2. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY POSKYTOVANIA FINANČNEJ POMOCI
Systém DOBRÝ ANJEL poskytuje pravidelnú humanitárnu finančnú pomoc ľuďom, bez ohľadu na ich etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie. Pomoc je určená rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni po tom, ako niektorý člen rodiny ochorel na onkologické ochorenie, alebo dieťa na iné zákerné ochorenie (viď definícia Systému DOBRÝ ANJEL). 

Darcovia prispievajú pravidelne každý mesiac ľubovoľnou čiastkou na účet Systému DOBRÝ ANJEL. Počítačový systém na konci každého kalendárneho mesiaca automaticky prerozdeľuje všetky zaslané finančné príspevky Príjemcom tak, aby každý Príjemca dostal približne rovnakú finančnú pomoc. 

Tri piliere Systému DOBRÝ ANJEL: 

1. Pomáha pravidelne každý mesiac
Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý mesiac finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesni, kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, ako napríklad detskú mozgovú obrnu stredného a ťažkého stupňa, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm. 

2. Príspevky doručuje chorým do posledného haliera
Peniaze od tisícok darcov, Dobrých anjelov, prijímané v jednom mesiaci Systém DOBRÝ ANJEL už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného haliera rozdeľuje rovným dielom stovkám rodín. Všetky prevádzkové náklady na chod neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľov, alebo od darcov, ktorí svoje príspevky určili výlučne na prevádzku Systému.. 

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha
Každý darca, Dobrý anjel, má vlastné Anjelské osobné číslo a heslo, ktoré mu umožňuje prístup na jeho Osobný účet na www.dobryanjel.sk. Na ňom si môže kontrolovať, aká je aktuálna výška jeho príspevkov. Darca tam tiež vidí mená, adresy a životné príbehy ľudí, ktorým Systém DOBRÝ ANJEL doručuje jeho príspevky. 

3. VÝBER PRÍJEMCOV 
Príjemcov finančnej pomoci pomáhajú vyberať Spolupracujúci lekári a sociálni pracovníci v nemocniciach, ktorí dostávajú od Systému DOBRÝ ANJEL tlačivá Žiadosti o finančnú pomoc (ďalej len Žiadosť). Ak spolupracujúci lekár vyberie pacienta spĺňajúceho nižšie uvedené kritéria a podpíše Odporúčanie lekára, ktoré je súčasťou Žiadosti, tak pacient je automaticky bez ďalšieho posudzovania zaradený medzi Príjemcov finančnej pomoci. 

Chorý pacient môže o finančnú pomoc požiadať aj priamo Systém DOBRÝ ANJEL, a to písomne na jeho poštovej alebo e-mailovej adrese. V takom prípade záujemca dostane tlačivo Žiadosti poštou, ktoré mu v prípade oprávnenosti potvrdí Spolupracujúci lekár. 

Finančnú pomoc rodiny s deťmi môžu dostávať už od nasledujúceho mesiaca, odkedy Systém DOBRÝ ANJEL obdrží od nich Žiadosť potvrdenú lekárom. Zasielanie pravidelnej finančnej pomoci je ukončené v prípade vyliečenia alebo úmrtia. V prípade úmrtia, ak rodinu finančne vyčerpali posledné mesiace života pacienta, takýmto rodinám ešte Systém DOBRÝ ANJEL môže poskytnúť pravidelný mesačný finančný príspevok po dobu 6 mesiacov. 

Do humanitárneho Systému sú vyberané rodiny s nezaopatrenými deťmi:
–      ktoré sa v dôsledku choroby dostali do finančnej núdze, pričom celkový mesačný príjem rodiny neprevyšuje sumu 1000,- EUR ( rodina s max. 4 členmi) resp. u rodiny, ktorá má 5 a viac členov neprekračuje 1200,- EUR
–      kde otec, alebo mama majú onkologické ochorenie a sú práceneschopní, alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku, alebo 
–      kde nezaopatrené dieťa má onkologické ochorenie, prípadne doba od ukončenia liečby neprekročila 2 roky, alebo 
–      kde nezaopatrené dieťa trpí na inú zákernú chorobu ako napríklad detskú mozgovú obrnu strednej a ťažkej formy, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm, pokiaľ nezačne poberať invalidný dôchodok. 

V prípade, že Príjemca pomoci uvedené kritéria už nespĺňa, bude zo Systému vyradený. 

4. PRIDEĽOVANIE PRÍJEMCOV K FINANČNÝM PRÍSPEVKOM DARCOV
Hlavným cieľom Systému DOBRÝ ANJEL je zabezpečiť spravodlivé a rovnomerné rozdeľovanie finančnej pomoci tak, aby všetci Príjemcovia dostávali každý mesiac približne rovnakú sumu. Príjemcov k jednotlivým darcovským príspevkom bude každý mesiac automaticky prideľovať počítačový systém. Darca ma právo požiadať, aby jeho príspevky boli zasielané konkrétnemu Príjemcovi.

4.1 MIMORIADNA POMOC SOS
Mimoriadna pomoc  SOS je určená rodinám, ktoré sú evidované v Systéme Dobrý anjel a poberajú pravidelnú finančnú pomoc, ale ocitli sa v náhlej, nečakanej a veľmi zložitej situácii.  Túto situáciu môžu darcovia zmierniť jednorázovou finančnou pomocou. Ide o extrémne tragické prípady resp. o život ohrozujúce skutočnosti. SOS je zriadená za presným účelom na konkrétnu sumu a konkrétny čas. Koniec SOS nastáva pri dosiahnutí stanovenej cieľovej sumy, alebo dátumu ukončenia výzvy, podľa toho, čo nastane skôr. Celá vyzbieraná suma je zaslaná rodine príjemcu prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

5. SPÔSOB ZASIELANIA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV
Všetky finančné príspevky, ktoré prídu do Systému DOBRÝ ANJEL v jeden mesiac, budú vždy v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca rozdelené medzi Príjemcov. 

Darca môže zasielať svoje príspevky priamym vkladaním na účet Systému DOBRÝ ANJEL jednorazovými platobnými príkazmi , trvalým platobným príkazom vo svojej banke, poštovou peňažnou poukážkou (PPP) typu U, prostredníctvom spolupracujúcich mobilných operátorov, prostredníctvom SIPO, prípadne prostredníctvom bitcoinov alebo iných virtuálnych mien. Pri zadávaní platobného príkazu alebo vypĺňaní PPP je nutné ako variabilný symbol uvádzať Anjelské osobné číslo. V prípade, že variabilný symbol nebude na prevodnom príkaze alebo PPP uvedený, alebo bude uvedený nesprávne, Darca nebude vidieť na svojom Osobnom účte na Internete tento príspevok. Príspevok bez variabilného symbolu bude taktiež prerozdelený Príjemcom, avšak bude v Systéme DOBRÝ ANJEL evidovaný ako príspevok od anonymného Darcu. Zobrazovanie príspevkov na Osobnom účte Dobrých anjelov na webovej stránke www.dobryanjel.sk bude s oneskorením, ktoré závisí od dĺžky medzibankových prevodov alebo lehoty spracovania PPP a pripísania príspevkov na účet Systému DOBRÝ ANJEL. 

Minimálna výška pravidelného mesačného finančného príspevku je 1,00 €. Maximálna výška je neobmedzená, závisí iba od rozhodnutia Darcu. Zaslaním prvého príspevku alebo vyplnením Prihlášky za Dobrého Anjela sa Darca nezaväzuje k žiadnemu času, po ktorý bude prispievať. Výška príspevku od Darcu môže byť každý mesiac rôzna. Pravidelné mesačné prispievanie je možné kedykoľvek prerušiť, ukončiť alebo kedykoľvek opäť obnoviť. 

Vzhľadom k tomu, aby nedošlo k veľkým výkyvom obdŕžaných finančných príspevkov Príjemcami pomoci v jednotlivých mesiacoch, Systém DOBRÝ ANJEL má právo jednorazové príspevky nad 3000 € prerozdeľovať do Systému postupne a to na 12 častí po dobu 12 mesiacov od ich obdŕžania. 
Platobné karty
Platbu platobnou kartou je možné zadať ako jednorazovú, alebo trvalú. Podporované sú platby kartami MASTERCARD, MAESTRO (ak to povolil vydávateľ karty), VISA, VISA ELECTRON (ak to povolil vydávateľ karty), DINERS CLUB INTERNATIONAL.
Pri zadávaní platby uveďte Váše Anjelské osobné číslo. Pokiaľ ho zadáte, bude Váš príspevok zobrazený na Vašom Osobnom účte Dobrého anjela. V prípade, že si budete priať poslať anonymný príspevok zadajte číslo 11111111.
Po zadaní Anjelského osobného čísla, alebo čísla 11111111 pre anonymné príspevky, doplnte výšku príspevku a typ platby, či sa jedná o pravidelnú mesačnú platbu, alebo jednorázovú. Pri pravidelnej mesačnej platbe uveďte ich počet. Maximálne sa dá zvoliť 36 platieb. Ako východzie nastavenie sú zvolené pravidelné mesačné príspevky, pokiaľ preferujete jednorázovú platbu zmeňte nastavenie v ponukovom okne.
Opakované platby platobnou kartou budú uskutočnené vždy v ten istý deň nasledujúceho mesiaca, kedy darca schválil prvú transakciu.
Zrušenie opakovanej platby môže Darca uskutočniť žiadosťou emailom z emailovej adresy, zaregistrovanej na jeho Osobnom účte, zaslaním na emailovú adresu anjelskaposta@dobryanjel.sk. V žiadosti Darca uvedie meno, priezvisko a prvé 4 čísla a posledné 4 čísla platobnej karty, s ktorou zadal trvalý príkaz. Zrušenie opakovanej platby bude uskutočnené po doručení emailu najneskôr k 1. dňu nasledujúceho mesiaca. Darca bude o zrušení informovaný emailom.
Príspevky platobnou kartou budú na Vašom Osobnom účte zobrazené v mesiaci, kedy bude platba prijatá na účet Systému DOBRÝ ANJEL. Tento mesiac sa môže líšiť od mesiaca, kedy Vaša banka previedla blokáciu platby (medzi blokáciou a pripísaním platby môže uplynuť aj týždeň).
Takto prijaté príspevky budú spolu s ostatnými prerozdelené príjemcom pomoci v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca po prijatí platby, podľa všeobecných pravidiel a vždy v 100% výške, ktorá bola pripísaná na účet DOBRÉHO ANJELA.
Refundácia, alebo oprava prevedenej platby je možná vždy len do konca kalendárneho mesiaca v ktorom bola platba prijatá na účet DOBRÉHO ANJELA (neskôr sú už peniaze zasielané príjemcom pomoci). Refundácia je možná len na základe emailovej žiadosti Darcu z emailovej adresy, zaregistrovanej na jeho Osobnom účte, zaslaním na emailovú adresu anjelskaposta@dobryanjel.sk a to najmenej päť pracovných dní pred uplynutím tohto mesiaca. Žiadosť je možné zaslať aj klasickou poštou, ktorá musí byť doručená do DOBRÉHO ANJELA najmenej päť pracovných dní pred uplynutím tohto mesiaca. Anonymne zaslané príspevky nie je možné refundovať, alebo opraviť.
Virtuálne meny
Na platenie virtuálnymi menami musíte mať v mobile alebo v počítači nainštalovanú virtuálnu peňaženku (napríklad Mycelium, Elektrum, a pod.).
Samotná platba potom prebieha tak, že vo formulári na stránke DOBRÉHO ANJELA vyplníte Typ virtuálnej meny, Anjelské číslo, Čiastku v EUR a následne sa zobrazí po potvrdení, že nie ste robot QR kód. Podľa toho či máte peňaženku v mobile alebo počítači, buď odfotíte QR kód alebo kliknete na QR myškou a potvrdíte platbu.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV a DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
Osobné údaje Systém DOBRÝ ANJEL spracúva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Venujte prosím pozornosť informáciám pre dotknuté osoby, ohľadom spracúvania osobných údajov ktoré sú uvedené na žiadostiach o poskytnutie finančnej pomoci, alebo na stránke www.dobryanjel.sk/oou/.  Záleží ním na dodržaní zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti  spracúvania osobných údajov predovšetkým v prípadoch keď príjemca pomoci dobrovoľne vyjadrí svoj súhlas, aby iba darcovia, ktorí mu budú adresne zasielať peniaze, mali možnosť nahliadnuť do údajov a informácií, ktoré uviedol v Žiadosti o finančnú pomoc, ako aj vidieť fotografie, ktoré k Žiadosti o finančnú pomoc priložil, alebo ich dobrovoľne poskytol neskôr.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Darca zaslaním prvého finančného príspevku a Príjemca vyplnením a podpísaním Žiadosti o finančnú pomoc prehlasuje, že sa pozorne zoznámil s Pravidlami poskytovania finančnej pomoci a súhlasí s nimi. Príjemca prehlasuje, že informácie, ktoré uviedol v Žiadosti o finančnú pomoc sú úplné a pravdivé. Príjemca zároveň súhlasí, aby mu finančná pomoc bola poskytovaná v súlade s Pravidlami poskytovania finančnej pomoci. Príjemca si je vedomý, že na finančnú pomoc nie je právny nárok. V prípade odvolania súhlasu so spracovávaním jeho osobných údajov, alebo ich sprístupnením ľuďom, ktorých finančné príspevky bude dostávať, si je vedomý toho, že mu pomoc nebude môcť byť poskytovaná. Príjemca si je vedomý, že môže byť zo Systému vyradený, ak včas neohlási všetky závažné zmeny, ktoré môžu mať vplyv na poberanie príspevkov (adresa, telefón, bankový účet, zmena zdravotného stavu, zmena diagnózy a pod.), alebo prestane komunikovať so Systémom DOBRÝ ANJEL, prípadne zanedbáva zdravotnú starostlivosť osoby, kvôli ktorej bol do Systému zaradený. 

Tieto Pravidla poskytovania finančnej pomoci platia od 15.9.2006 a ich aktuálne platné znenie (posledná aktualizácia 23.03.2017) je zverejnené na www.dobryanjel.sk.