Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Etický kódex

Ako zakladatelia neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, systému humanitárnej občianskej finančnej pomoci, týmto dávame VEREJNÝ PRÍSĽUB

1.    Neziskovú organizáciu sme založili S ČISTÝM ÚMYSLOM pomáhať vybudovať systém občianskej finančnej pomoci, ktorý by dokázal sprostredkovávať pravidelnú humanitárnu pomoc rodinám, kde mama, otec alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, a ktorí sa nie vlastným pričinením ocitli vo finančnej tiesni.

2.    Všetku našu činnosť budeme vykonávať ZDARMA, bez nároku na akúkoľvek formu honoráru. To platí aj o členoch Správnej rady, Dozornej rady a ich rodinných príslušníkoch.

3.    Budeme dbať, aby bola vždy dodržaná ÚPLNÁ ADRESNOSŤ. Darca bude poznať meno aj adresu chorého človeka, ktorý bude jeho peniaze dostávať. Príjemca bude poznať meno a adresu darcu len so súhlasom darcu.

4.    Budeme dbať, aby bola vždy dodržaná ÚPLNÁ TRANSPARENTNOSŤ. Darca si bude môcť v systéme na webovej stránke pravidelne skontrolovať nielen komu, ale aj kedy sú jeho peniaze doručované.

5.    Budeme dbať o ÚPLNÉ ZACHOVANIE VÝŠKY FINANČNÉHO DARU. K príjemcovi sa bude dostávať plná čiastka, ktorú darca bude darovávať. Ak desať darcov bude mesačne posielať napr. 100 Sk, tak jeden príjemca bude mesačne dostávať plných 1 000 Sk.

6.    Ako zakladatelia nikdy NEBUDEME ROZHODOVAŤ O VÝBERE PRÍJEMCOV FINANČNEJ POMOCI.O výbere príjemcov finančnej pomoci nikdy nebudú rozhodovať ani členovia Správnej rady, Dozornej rady, ani pracovníci neziskovej organizácie, ani ich rodinní príslušnici. Príjemcov finančnej pomoci bude určovať tím nezávislých odborníkov, ktorí pôsobia v priamej blízkosti ľudí odkázaných na pravidelnú humanitárnu finančnú výpomoc a sú schopní objektívne zhodnotiť ich sociálnu situáciu.

7.    Budeme pravidelne zverejňovať úplné výsledky o hospodárení. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA BUDÚ TRANSPARENTNÉ a ĽAHKO DOSTUPNÉ VEREJNOSTI. Výsledky hospodárenia budú naviac obsahovať aj také skutočnosti, ktorých zverejnenie nie je povinné, aby sme ešte podrobnejšie, ako vyžaduje zákon, popísali hospodárenie spoločnosti.

8.    Všetky PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY súvisiace so zabezpečením činnosti neziskovej organizácie BUDÚ HRADENÉ Z INÝCH ZDROJOV, ako z príspevkov darcov. Tak, aby bol dodržaný prevod plnej výšky peňazí od darcov, Dobrých anjelov, k príjemcovi.

9.    Naším cieľom je DLHODOBÉ ROZVÍJANIE ČINNOSTI neziskovej organizácie.

10.    Budeme si CTIŤ A VÁŽIŤ KAŽDÉHO DARCU, dobrého anjela, rovnako, bez ohľadu na výšku jeho mesačného príspevku.

V Bratislave, dňa 20. 06. 2006
Ing. Andrej Kiska, Ing. Igor Brossmann