Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní osobných údajov, rozdelené podľa toho do ktorej kategórie dotknutých osôb patríte.

Zároveň dovoľte, aby sme Vás ako návštevníkov našich webových stránok informovali o rozsahu a používaní osobných údajov prostredníctvom nášho webu.

Informácie O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV pre návštevníkov web stránky

Prevádzkovateľ:DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia
so sídlom:Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO:37 887 319
telefón:+421 915 822 567
e-mail:anjelskaposta@dobryanjel.sk
webová stránka:https://www.dobryanjel.sk

Zodpovedná osoba:

Nezisková organizácia DOBRÝ ANJEL má ustanovenú Zodpovednú osobu, podľa čl. 37 Nariadenie, ktorou je Dušan Peško (Secutreo, s.r.o.), ktorú môžete v súvislosti s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov kontaktovať na emailovej adrese zodpovednaosoba@dobryanjel.sk

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje budeme spracúvať, iba keď nám ich poskytnete, napríklad keď nám napíšete e-mail, prihlásite k našej fanúšikovskej stránke sa pomocou účtu na sociálnej sieti, zaregistrujete sa do nášho e-shopu, a pod. Spracúvať budeme iba osobné údaje ktoré nám poskytnete, alebo ktorá nám poskytne vaše zariadenie na základe nastavenia bezpečnosti vášho používateľského profilu. Môže ísť o údaje akými si cookies, vaša IP adresa, informácie o vašom zariadení a pod.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracúvanie:

Vaše osobné údaje pri návšteve našej stránky spracúvame iba pre splnenie vašich požiadaviek, na základe jedného z nasledovných dôvodov:

  1. Na základe vášho súhlasu. Prístupom na našu webovú stránku a zotrvaním na nej. Pričom svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, nastavením vášho prehliadača.
  2. Na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ, pretože nám to nám umožňuje skvalitniť prevádzku našich webových stránok a vyhodnotiť naše online aktivity.

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje získané prostredníctvom našej webovej stránky spracúvame s pomocou zmluvných partnerov:

  • Spoločnosť zabezpečujúca prevádzku, a podporu  webovej stránky
  • Spoločnosť zabezpečujúca analytickú podporu online marketingu

Poskytovanie a sprístupnenie osobných údajov iným osobám:

Na našich dostupné funkcie, ktoré umožňujú zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí. Tieto môžu zbierať vaše osobné údaje a informácie o vašom chovaní. Nedisponujeme možnosťou kontrolovať tieto údaje, a nenesieme za nich zodpovednosť. Pokiaľ tieto funkcie na našej stránka využijete, spracúvanie sa riadi zásadami poskytovateľov týchto funkcií a aplikácií:

Vaše Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)

Doba spracúvania osobných údajov:

Ak ste iba návštevníkov našej stránky Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba po dobu našej návštevy. Štatistické údaje o vašej návšteve sú anonymizované a nedisponujeme nástrojmi na vašu identifikáciu. Ak vaše údaje spracúvame aj na iné účely, sú informácie o dobe spracúvanie uvedené v dokumentoch určených pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb (viď vyššie).

Bezpečnosť spracúvania

Ako prevádzkovateľ sa riadime primeranými bezpečnostnými opatreniami, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov pred stratou, krádežou, zneužitím, zničení, neoprávneným prístupom alebo poskytnutím.

  • Osoby ktoré majú prístup k vašich osobným údajom sú zaviazané mlčanlivosťou.
  • Prístup k údajom je zabezpečený pomocou prístupových hesiel.
  • Využívame šifrovanie pre prenos aj pre ukladanie údajov.
  • Využívame technológie pre ochranu pred zraniteľnosťami a útokmi.
  • Údaje spracúvame iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu a potom ich likvidujeme.

Vaše práva ako dotknutých osôb:

Právo na prístup: Máte právo získať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz: Máte právo dosiahnuť aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali; (ii) odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvanie vykonávalo a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sme spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) Napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iv) Namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane ako prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi vás ako dotknutej osoby.

Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Ako prevádzkovateľ nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami vás ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, na účely takéhoto marketingu.

Právo na prenos: Máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s platnými predpismi.

Ďalšie doplňujúce informácie:

Pri spracúvaní osobných údajov nevyužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako a na koho sa môžete obrátiť?

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia,
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad,

Ján Dobák, výkonný riaditeľ,
telefón: +421 915 822 567,
e-mail: dobak@dobryanjel.sk