Facebook Twitter Instagram YouTube Search Arrow Contract Payment Credit card SMS Other payment

Poučenie o spracovaní osobných údajov pre dobrých anjelov – darcov

DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov, ktorých účinnosť bude nadobudnutá 25.5.2018, t.j. podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

Nižšie zhrňujeme dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám v súvislosti s Vašou účasťou v Systéme podpory DOBRÉHO ANJELA poskytnete.

Prevádzkovateľ: DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia, so sídlom:

Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO 37887319 (ďalej len DOBRÝ ANJEL), telefón: +421 915 822 567, email: anjelskaposta@dobryanjel.sk webová stránka: https://www.dobryanjel.sk.

Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov: Ján Dobák, výkonný riaditeľ, telefón: +421 915 822 567, email: dobak@dobryanjel.sk

Rozsah spracovania osobných údajov: DOBRÝ ANJEL spracováva osobné údaje poskytnuté Darcom prostredníctvom formulára registrácie, alebo inou cestou, napríklad telefonicky, alebo písomne. Spracovávané osobné údaje môžu zahrňovať najmä:

 • Osobné údaje bežné: meno, priezvisko, emailová adresa a, pokiaľ sú Darcom poskytnuté, taktiež akademický titul, adresa bydliska, telefónne číslo, číslo bankového účtu, jednotlivé platby príspevkov, profilová fotografia. V súvislosti s elektronickým prístupom k webovej stránke DOBRÉHO ANJELA sú spracované aj IP adresa, súbory cookies a prípadne divace identifikátor zariadenia Darcu.
 • Osobné údaje citlivé, resp. zvláštnej kategórie (čl. 9 Nariadenia): žiadne

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie: Osobné údaje darcov sú spracované za účelom zaistenia ich riadnej účasti v Systéme DOBRÝ ANJEL, t. j. najmä ich registrácie, spracovanie a priradenie nimi poskytnutých darov príjemcom pomoci a za účelom komunikácie s Darcami a to najmä:

 1. pri identifikácii Darcov a ich darov podľa a v rozsahu nimi poskytnutými údajmi a to tak, aby každý darca mohol sledovať, ktorému Príjemcovi, prípadne Príjemcom bol ich dar poskytnutý a to aj pre prípadné dary poskytnuté pred vznikom registrácie
 2. pre vnútornú komunikáciu s darcom (napríklad zasielanie noviniek a informácii o sume vyzbieraných prostriedkov, automaticky generovaných upozornení, poďakovaní a iných správ, prípadne vystavenie potvrdenia pre daňové účely)
 3. pre vonkajšiu komunikáciu DOBRÉHO ANJELA (napríklad zobrazenie v zozname Darcov, spracovanie štatistických prehľadov o Darcoch a poskytnutých darov a prípadne ďaľšie vždy v rozsahu súhlasu Darcov), a to na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré DOBRÉMU ANJELOVI udelil Darca, prípadne zákonný zástupca Darcu, a ďalej
 4. v súvislosti s plnením právnych povinností DOBRÉHO ANJELA, ako sú, prípadne budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo EU, alebo
 5. pokiaľ to bude nevyhnutné k ochrane práv a právnych nárokov DOBRÉHO ANJELA, alebo pre účely oprávnených záujmov DOBRÉHO ANJELA, alebo iných osôb (podľa Nariadenia);

V niektorých prípadoch môžu byť niektoré osobné údaje využité k verejnej prezentácii a na marketingové účely DOBRÉHO ANJELA voči jestvujúcim, alebo potencionálnym Darcom, resp. verejnosti, s cieľom podporiť účasť darcov a získať prostriedky k prerozdeleniu Príjemcom pomoci prostredníctvom Systému DOBRÝ ANJEL. Takto však budú osobné údaje využité len v prípade, pokiaľ k tomu DOBRÉMU ANJELOVI v konkrétnom prípade udelíte zvláštny predchodzí súhlas.

Zdroje osobných údajov: Spracovávané osobné údaje sú získavané od Darcov, a to najmä v súvislosti s registráciou Darcu v DOBROM ANJELOVI a prípadne v rámci ďalšej komunikácie s Darcom, či už osobné, telefonické, písomné alebo iné a z iných podkladov a dokumentov, ktoré Darca DOBRÉMU ANJELOVI poskytne.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov: Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a Darca má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne. Súhlas je možné odvolať aj prostredníctvom Anjelského profilu na www.dobryanjel.sk (t.j. spôsobom, ako bol púvodne udelený), alebo tiež písomným oznámením zaslaným na adresu sídla DOBRĚHO ANJELA, alebo na jeho vyššie uvedenú emailovú adresu. Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené DOBRÉMU ANJELOVI, môze DOBRÝ ANJEL spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

Subjekty spracovavajúce osobné údaje: Osobné údaje spracováva priamo DOBRÝ ANJEL, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu pre DOBRÉHO ANJELA takto spracovávať tiež ďalšie subjekty v postavení tzv. spracovateľov, s ktorými DOBRÝ ANJEL uzavrie zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám: Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podla zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) a osobám v pozícií spracovateľov osobných údajov činných pre DOBRÉHO ANJELA, s ktorými bude DOBRÝ ANJEL pri poskytovaní podpory spolupracovať. Aktuálny zoznam spracovateľov spolupracujúcich s DOBRÝM ANJELOM je uvedený na www.dobryanjel.sk/oou, prípadne ho DOBRÝ ANJEL zašle Darcovi emailom na jeho žiadosť. So zvláštnym predchádzajúcim súhlasom Darcov môžu byť osobné údaje sprístupnené aj ďalším osobám, prípadne verejnosti v súvislosti s verejnou prezentáciou a marketingovou činnosťou DOBRÉHO ANJELA.

Obdobie, pre ktoré Darca súhlasí so spracovávaním a doba uloženia osobných údajov: Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na celé obdobie účasti Darcu v Systéme DOBRÉHO ANJELA. Obdobie, pre ktoré je súhlas udelený, končí taktiež odvolaním súhlasu.Osobné údaje budú spracované a uložené po dobu účasti Darcu v Systéme DOBRÉHO ANJELA. Potom, čo bude účasť darcu v Systéme DOBRÉHO ANJELA ukončená, uchováva DOBRÝ ANJEL osobné údaje po dobu 5 rokov od ukončenia účasti.

Práva dotknutých osôb: V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov: DOBRÝ ANJEL sa snaží vychádzať čo najviac v ústrety Darcom pri naplňovaní práv uvedených nižšie ale aj ostatných Nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov)

 • Právo na informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia
 • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a DOBRÝ ANJEL je povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať.
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov u DOBRÉHO ANJELA.
 • Právo namietať spracovanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia:: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 odst. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. DOBRÝ ANJEL nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, DOBRÝ ANJEL ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla DOBRÉMU ANJELOVI, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Aktuálne platné znenie POUČENIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE DOBRÝCH ANJELOV – DARCOV (posledná aktualizácia 13. apríla 2018) je vždy zverejnené www.dobryanjel.sk/oou

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

Zoznam spracovateľov osobných údajov spolupracujúcich s DOBRÝM ANJELOM:
Slovenská pošta, a.s.
Zelená pošta s.r.o.
ABRA Software a.s.